Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Ezen adatvédelmi szabályzat "az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)" előírása alapján készült.

Én,

Vállalkozó neve: Hajdú Endre e.v.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csokor u. 18. fsz. 1
Adószám: 58158690-1-36;
Weblap: www.oszteopraxis.hu;
Tel.: +36 70 6211225;
E-mail: info@oszteopraxis.hu

kiemelt fontosságúnak tartom a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodom a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

1. Oszteopátia, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet és email címet rögzítek, ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezeket az adatokat a jogszabályban meghatározott ideig tárolom elektronikusan, jelszóval védett, elzárt helyen. Adattovábbítás a Nemzeti Adóhatóság felé történik elektronikusan. Írásbeli adatkezelési bellegyezést nem kérek.

Időpont egyeztetésekor nevet és telefonszámot kérek el, melyet elektronikusan tárolok. Ezen adatokat évente vagy kérésre azonnal törlöm. Adatokat nem továbbítok. Írásbeli hozzájárulást nem kérek.

Ha az érintett elektronikus - vagy postai úton keres meg a személyes adatai kezelése vagy jogorvoslati teendők miatt, abban az esetben is a fenti elektronikus tárolási formát használom.

Facebookon vagy telefonon tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg vagy kérésre azonnal törlöm. Adattovábbítás nem történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert az érintett már önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül - hozzájárul a szolgáltatáshoz.

Marketing témájú leveleket nem küldök.

3. Kezelőlapot nem vezetek, így emiatt nem szükséges az érintett írásbeli kifejezett hozzájárulása az adati kezeléséhez, őrzéséhez, tárolásához.

4. A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatait nem kezelem, minden esetben a szülő adatai kerülnek rögzítésre.

5. Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Telefonos bejelentkezéskor is közlöm felé, hogyan kezelem az adatait, ill. az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, illetve bárhol, ahol  a szolgáltatás igénybevétele történik.

6. Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül - a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is.

Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal.

-Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

7. Adatvédelmi kéréseket - hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásnak megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen - a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül teljesítem.

8. A felügyeleti hatósággal - annak megkeresése alapján - együttműködöm.

9. Külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás nem történik.

10. Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be.